880 880 893

ul. Młyńska 5/3, 40-098 Katowice

Prawo handlowe i gospodarcze

Świadczy pomoc prawną związaną z obsługą korporacyjną spółek prawa handlowego, a także stowarzyszeń i fundacji. Pomagamy wybrać optymalną formę prowadzenia działalności, następnie w procesie rejestracji, bieżącym funkcjonowaniu podmiotów, jak i w procedurze związanej z likwidacją czy upadłością spółek. Doradzamy przy zmianach aktu założycielskiego podmiotu oraz zbyciu lub nabyciu udziałów oraz akcji spółki, jak również co do sposobów wniesienia wkładu do spółki i jej dokapitalizowania, zawsze analizując przy tym konsekwencje podatkowe.

Kompleksowo wspieramy naszych Klientów w takich czynnościach jak:

  • zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego, w tym spółek jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych i prostych spółek akcyjnych;
  • przeprowadzanie we wszystkich już istniejących typach spółek zmian, takich jak zmiany podmiotowe w składzie zarządu, rady nadzorczej czy w składzie wspólników, podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego, zmiana siedziby, zmiana sposobu reprezentacji;
  • reprezentowanie w postępowaniach rejestrowych przed Sądami rejestrowymi;
  • reprezentowanie wspólników i akcjonariuszy podczas zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń;
  • tworzenie oddziałów i przedstawicielstw;
  • bieżąca obsługa prawna w kwestiach korporacyjnych, obejmująca doradztwo we wszystkich obszarach działania danego przedsiębiorcy.

W zakresie prawa handlowego, uczestniczymy przy zawieraniu umów handlowych, wspierając Klienta w toku negocjacji handlowych. Ponadto sporządzamy umowy gospodarcze, poddając analizie prawnej już zawarte umowy handlowe oraz oceniając ryzyko związane z daną transakcją.