880 880 893

ul. Młyńska 5/3, 40-098 Katowice

Postępowania sądowe

Reprezentujemy z sukcesami naszych Klientów we wszelkiego rodzaju postępowaniach sądowych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących sporów gospodarczych oraz związanych z prawem budowlanym, zarówno po stronie inwestorów, wykonawców, jak i podwykonawców. Posiadamy również wieloletnie doświadczenie w sporach spółek lub wspólników z członkami zarządów. Zapewniamy profesjonalną pomoc na każdym etapie sporu, uwzględniającą jego przedmiot oraz specyfikę i wymagania Klienta, w szczególności poprzez:

  • wsparcie Klienta na etapie przedsądowym, prowadzenie negocjacji celem polubownego rozwiązania sporu,
  • reprezentowanie Klienta podczas posiedzeń i rozpraw sądowych,
  • sporządzanie pozwów i pozwów wzajemnych oraz wniosków o wszczęcie postępowania nieprocesowego,
  • sporządzanie środków odwoławczych, sprzeciwu od nakazu zapłaty lub wyroku zaocznego, zarzutów od nakazu zapłaty, etc.
  • wsparcie Klienta na etapie postępowania zabezpieczającego,
  • reprezentowanie Klienta w toku postępowania egzekucyjnego.